Kapitel 2

IUA SOGN OG SUNNFJORD

ADMINISTRATIV DEL


Kapittel 2      Administrative sider


2.1 Skjema for bekrefting av at revisjon er gjennomførtKontroller dine telefon- og telefaxnummer i VEDLEGG 2. Ved eventuelle


feil, vennligst gje beskjed til sekretariatet.
Vennligst retur til: IUA Sogn og Sunnfjord

v/ Flora brannvesen

P.b. 13

6901 Florø


Vårt eksemplar av IUAs beredskapsplan er revidert.Dato.......................Underskrift....................................................................


2.2 RevisjonsstatusVed revidering av IUAs beredskapsplan, akutt forurensning nyttast denne forside.


Revider:


Kap.TittelRev. nr.Antall

arkNy/byttes/makuleres


ADMINISTRATIV DEL22Revidert pr 20/01-2012


Innholdsfortegnelse


1  Fullmakt

2  Administrative sider

3  Den interkommunale beredskapsorganisasjonen.

4  Økonomi


OPERATIV DEL2      4  Revidert pr. 23/01-2012


Innholdsfortegnelse 


1  IUAs beredskapsorg.

2  Vakt, varsling, mobilisering

3  Sjekklister for AKL m. stab


VEDLEGG Se punkt 3.14 Operativ Plan for fleire vedlegg.

Innholdsfortegnelse


Vedl. 1Varslingsplan 110

Vedl. 2Sambandsplan

Vedl. 3Adm. Veilleder IUA

Vedl. 4Veileder ELS

Vedl. 5Ressurser Oljevern

Vedl. 6Fartøyer

Vedl. 7Kjemikalievern-depoter

Vedl. 8Kart over IUA SoSu


 

 

2.3 Fordelingsliste


Planverket skal ligge ute på Heimesida til IUA-et (www.iuasosu.no) Passord vil om nødvendig bli utdelt.

Flora Kommune har til enhver tid papirutgaver og backup i arkiv og på minnepenn.

Det anbefales at alle kommuner tar ut egen kopi eller papirutgave til eget bruk.


Hvis det blir lagt inn krav om passord, vil også desse gis tilgang:


Sogn & Fjordane Politidistrikt

Fylkesmannen i S og Fj.

Kystverkets Beredskapsavd, Bergen

110 Alarmsentralen i Sogn og Fjordane

IUA  Nordfjord region

IUA Bergen region

IUA Oppland region

IUA Buskerud region


2.4  Beredskapsplanen godkjenning/ikrafttredingBeredskapsplanen er godkjent av Statens forurensningstilsyn den 05.05.98 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981, nr. 6 om Vern mot forurensning og om avfall, jfr. § 44 første ledd.


Planen trer i kraft frå 01.10.98.

 


2.5   Lovgrunnlag


 

2.5.1 Forureiningslova


Grunnlaget for beredskapen ligg i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 - “Forureiningslova”


I § 38 definerast akutt forureining som “Forureining av betydning som inntrer plutseleg og som ikkje tillatast etter bestemmingar i eller i medhald av forureiningslova.”


§ 39 Beskriv den varslingsplikta alle, inkludert kommunane, har i samband med akutt forureining.”Varslingsplikta påkvilar den ansvarlege. Også andre har plikt til å varsle.”

Nærmere bestemmingar om varslingsplikta er gitt i “Føresegner T-914 fastsett av Miljøverndepartementet”


§ 43 sier at “Kommunar skal sørge for naudsynt beredskap mot mindre tilfeller av akutt forureining som kan inntreffe eller medføre skadevirkningar innan kommunen, og som ikkje dekkast av privat beredskap etter §§ 40-42.”


§ 44 gir forureiningsmyndigheita (SFT) rett til å stille krav til den kommunale beredskapen, få fremlagt beredskapsplan til godkjenning, samt å pålegge kommunar å samarbeide om beredskap (IUA).


§ 46 slår fast at kommunen har plikt til å aksjonere, sjølv om situasjonen ikke faller innanfor ramma for kommunal beredskap (§ 43).


§ 47 beskriver kommunane sine plikter vedrørande bistand med personell og utstyr ved aksjonar, også utanfor eige område. § 47 gir videre kommunen mynde til å pålegge private beredskapspliktige å bistå med utstyr og personell.Med heimel i forureiningslova er det også utstedt følgjande føresegner:


Forskrift for sammensetning og bruk av dispergeringsmidler for bekjempelse av oljesøl.

•Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

•Forskrift om nedgravde oljetanker.
 

2.5.2 Lov om brannvern


Det er i "Lov om brannvern m.v. av 5.6 1987 nr 26", med endringar av 11.6.93 beskreve om brannvesenet si rolle:

§  8 c fastslår at brannvesenet skal bistå ved andre akutte ulykkessituasjonar enn brann.


§ 12 regulerar avtalar om samarbeid om beredskapen


§ 20 fastslår at brannsjefen skal ha skadestedsleiing inntil oppgava eventuelt overtakast av annan ansvarleg leiar. Dette gjeld når ikkje anna er avtalt f.eks. i form av beredskapsplan mot akutt forurensning.


Med heimel i Brannlova er det utstedt følgjande føresegner med veiledning:


•Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" som setter nærmere krav til beredskapen ved brann og andre ulykkessituasjoner.

Med heimel i bl.a. forureiningslova og brannlova er det utstedt følgjande forskrift:

•Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksomheiter (Internkontrollforskrifta) som sett krav til systematisk gjennomføring av tiltak. Ein skal då oppnå eit forbedringsarbeid i verksomheita innan helse, miljø og sikkerheit.


2.5.2.  Andre

Plan- og bygningslova og kommunehelselova kan også vere aktuelle i forureinings samanheng.

 

2.6  Forkortingar/definisjonar2.6.1 ForkortingarAKL= Aksjonsleiinga

HRS= Hovedredningssentralen. Sola eller Bodø

IMDG  =Regulering av transport av farlig gods på skip

IUA=Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.

LRS= Lokal redningssentral

MD= Miljøverndepartementet

MI= Meteorologisk institutt

SD= Sjøfartsdirektoratet

SKL= Skadestedsleder2.6.2 DefinisjonarAbsorbent - middel som kan suge opp forureininga i sine porer


Adsorbent - middel som kan suge opp forureininga ved at denne festar seg til midlet si overflate (vedheng). I dagligtalen skillast det ikkje mellom adsorbent og absorbent, men bruker absorbent selv om begge fenomener er tilstede.


Aksjon - Organiserte tiltak som omfattar varsling, bekjemping og sanering


Aksjonsleiar - den person IUA bemyndiger til å lede aksjonen


Aksjonsplikt - Kommunen har plikt til å aksjonere ved akutt forureining i sin kommune. Dersom uhellet er av ein slik storleik at kommunen sjølv ikkje taklar den, har IUA Sogn og Sunnfjord plikt til å aksjonere.


Akutt forureining - med akutt forureining meinast forureining av betydning, som inntrer plutseleg og som ikkje er tillatt etter Forurensningslova.


Beredskapsplikt - Kommunen er ansvarleg for å ha ein førsteinnsats beredskap som står i høve til den risiko som føreligg i kommunen. IUA Sogn og Sunnfjord er ansvarleg for å ha ein beredskap som står i høve til den risiko som føreligg i regionen. 

Eksempel: lekkasje i 3000 liter nedgravd oljetank eller båt/skip i hamnebasseng som lek olje, er situasjonar som kommunen sjølv må kunne takle.


Beredskapsstyre - formelt oppnevnt styre med ansvar for å ivareta kommunen sine plikter etter Forurensningslovens §43, første ledd.


Bekjempning - fysiske, operative tiltak for å stoppe og begrense eit akutt utslipp og som pågår frå eit utslippet har funne sted frem til dette er kome under kontroll


Bistandsplikt - Alle kommunar og IUA har plikt til å bistå ved ulukkessituasjoner jfr. Lov om brannvern med tilhøyrande føresegner.


Dimensjonerende utslipp - ett eller fleire tenkte utslipp som kan inntreffe innan området og som beredskapen bygges opp for å kunne takle.


Dispergering - tilsetting av kjemisk middel som finfordelar olje i vann


Forurensningsmyndighet - offentlig instans som har mynde i høve til Forureiningslova


Geografisk virkeområde - klart definert og avgrensa område som beredskapen skal omfatte (eksempelvis ein region, ein kommune el.l.)


Grunnlinjen - rette linjer trukket gjennom de ytterste punkt på den norske kyst


Informasjon - melding som gis om et akutt utslipp til personer eller instanser som ikke berøres direkte av utslippet, men som kan være interessert i informasjonen, eksempelvis presse, politikere


Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning - IUA - Årsmøtet er øverste organ. Beredskapsstyret er deltakarkommunane sit administrative og utøvande organ. Beredskapsstyret er sammensatt av leiarar for ulike beredskapsinstanser (brannsjef, havnesjef, politimester, repr for industrien) i regionen. Beredsskapsstyert har overordna ansvar for å planlegge, iverksette og lede større aksjoner mot akutt forurensning innen regionen på land og til sjøs ut til 4 nm fra grunnlinjen dersom skadevolder ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak. Iverksetting og leiing av større aksjonar er delegert til aksjonsleiinga.


Mobiliseringstid - tid fra varsel om akutt utslipp er mottatt til utstyr/personell er klart til avreise (dvs responstid minus transporttid)


Nødmeldesentral - Fagsentral brann som mottar melding om akutt forureining (tlf 110). Tilsvarende fagsentralar finnast for politi (112) og ambulanse (113)

 


Operasjonell - Beredskapsorganisasjonen si evne til å fungere i øyeblikket og på sikt


Operativ - funksjonsdyktig og vedtaksfør


Region - geografisk avgrenset område for interkommunalt beredskapssamarbeid for å ivareta kommunenes plikter etter Forurensningslovens § 43 - Kommunal og statlig beredskap.


Responstid - tiden fra varsel om akutt utslipp er mottatt til aktuelle tiltak iverksettes på skadested


Restaurering - tiltak som iverksettes når saneringen er avsluttet for å  tilbakeføre plante- og dyrelivet til tilstanden før utslippet inntraff


Sanering - Opprenskning av forurensning etter akuttfasen. Det vil si tiltak som iverksettes når det ikke er lenger er fare for at forurensningen kan komme i drift eller spre seg videre


Strategisk ledelse - den organisasjon som har det overordnede ansvar for en aksjon og som tar de prinsippielle og overordnede beslutninger


Taktisk ledelse - skadestedsleder med sine gruppeledere som leder innsats på skadestedet


Varsling - melding som gis om et akutt utslipp til personer eller instanser som direkte berøres av utslippet og som har ansvar for å iverksette tiltak, eksempelvis brannvesen, havnevesen, SFT.


Vertsbrannvesen - Brannvesenet i vertskommunen. Vil  være utrykningsinstans ved akutte utslipp i hele regionen.


Vertskommune - Kommune i en region som skal administrere beredskapen mot akutt forurensning i regionen. Kommunen har også ansvar for, i tillegg til den operative beredskapen innen egen kommune,  for å tilby bistand til andre kommuner innen regionen ved forurensningssituasjoner på land og til sjøs.


Copyright ©Geir Sagevik